Dokumentace k redakčnímu systému Flexi

Osnova

 1. Obecné informace

Redakční systém (RS) Flexi je SW zajišťující správu webového obsahu. Díky němu si je klient schopen sám po přihlášení do RS spravovat téměř celý obsah na webu. Výjimkou jsou některé texty a objekty, které jsou v přímo v šabloně.

1.1. Přístup a přihlášení k systému RS Flexi

Pro správu a editaci obsahu je nutné se přihlásit do RS. Přístup lze dostat od administrátora a má tvar e-mailové adresy a hesla. Následně se lze přihlásit z URL adresy: www.vasedomena.cz/admin

1.2 Plnění redakčního systému daty a editace obsahu

Pro editaci a správu obsahu, který se projeví na frontendu webu, je potřeba si uvědomit, kde se tento konkrétní obsah (text, obrázek, ikona...) nachází v RS Flexi. Může to být jak v navigaci (ty nejzákladnější obecné úvodní informace), v modulech (podle funkce a účelu) nebo ve statických prvcích (doplňkové nadpisy a texty na stránkách, které nelze editovat v navigaci a ani v ostatních modulech).

1.2.1. Navigace

Navigace v RS udává základní strukturu a rozsah webových stránek. Defakto reprezentuje mapu webu (site mapa). Pomocí navigace můžeme editovat (navyšovat, snižovat, měnit) položky/stránky v základní struktuře webu.

Jednotlivé typové stránky v základní struktuře webu mají svuj detail, kde se dají editovat jejich vlastnosti a také uvodní texty (pomocí ikony zelené pastelky se lze dostat do detailu).

1.2.2. Moduly

Při vývoji systému RS byl kladen důraz na jeho modulárnost. Moduly jsou menší skladební jednotky, které dohromady tvoří převážnou část webu a mají svuj účel a obsahovou strukturu. Jako příklad můžeme úvést modul "Novinky", "reference", "prodejní argumenty", apod.

Díky modulům muzeme editovat s nimi související obsah na jednotlivých typových stranách webu. Pokud chceme editovat obsah, je nutné si uvědomit, o jaký modul se jedná a tedy kde konkrétní text má rodič (kde ho najdeme).

1.2.3. Statické prvky

Je modul, který je rozdělen na dvě základní části.

Statické texty jsou množiny textů, které slouží pro správu a editaci textů (doplňkové nadpisy a texty na stránkách, které nelze editovat ani z navigaca a ani v ostatních modulů).

Statické soubory slouží pro nahrávání různých souborů na server. Jedná se například o soubory .pdf, .zip a jiné další. Tento modul zjednodušeně slouží jako úložiště, ze kterého se na frontendu tahají potřebná data.

1.3. Jazykové mutace

Jazykové mutace umožňují editovat a plnit obsah webu v jiném jazyce. Jazykové mutace a jejich obsah je v porovnání s českou verzí velmi podobný (shoduje se struktura i obsah jazykových mutací), nebo se  jazykové mutace mohou lišit strukturou i obsahem (některé položky na webu existují pouze ve vybrané jazykové mutaci). Příkladem mohou být "novinky", které se na jednotlivých jazykových mutacích liší/lokalizují (ne všechny novinky jsou vhodné přidávat do všech jazykových mutací).

1.4. Fotogalerie

Modul umožňuje vkládání obrázků na web – při vložení dochází k převzorkování obrázku a úpravě jeho velikosti, případně vytvoření náhledu obrázku. Obrázky se pak mohou zobrazovat například pomocí light boxu. Uživatelé se ve fotogalerii pohybují pomocí šipek nebo pomocí pohybu prstů. 

2. Navigace v redakčním systému a na webu 

2.1. Obecné informace

Navigace určuje základní rozsah a strukturu webu a tedy i počet typových stran na webu. Nejčastěji je navigace rozdělena na dvě základní části:

  • stránky v hlavním menu
  • stránky mimo strukturu


Obr. 1 Ukázka příkladu RS - detail navigace.


V hlavním menu navigace naleznete typové stránky, které tvoří strukturu a rozsah vašeho webu.

V jednotlivých typových stranách lze editovat základní a obecné informace (typové strany se editují pomocí ikonky zelená pastelka), které jsou obvykle zobrazeny v horní části typové strany na frontendu webu.

Dále se zde editují a vyplňují metatagy , které slouží jako identifikátory pro SEO – optimalizace pro vyhledávače. Jak vyplnit nejlépe Základní informace k vyplnění lvám poskytneme formou konzultace. 

2.2. Příklad editace obsahu typových stran

Chceme-li editovat základní informace konkrétní typové strany ( níže "Proč spolupracovat s námi“), je zapotřebí si kliknou v horizontálním menu na položku ,,Navigace“, a dále ve struktuře v menu hlavní obsah klikneme na ,,zelenou pastelku“ u dané položky. Poté se nám otevře detail konkrétní strany, přesněji záložka ,,Společné údaje“. Jedná o informativní údaje.

Obr. 2 Ukázka detailu typové stránky 

Pro editaci nás budou zajímat jiné záložky, a to především ,,Čeština“ a další dvě jazykové mutace, v tomto příkladu ENG a DE (obr. 3).

Obr. 3 Detail záložky ,,Čeština“ v typové stránce ,,Proč .....“


pozn. - pro pochopení editace a správy typových stran nám postačí popsat záložku č. 1 (Čeština) a její stromovité části A, B, C, D vyznačené na obrázku č. 3.

1.A. Aktivní záznam

V případě zaškrtnutého checkboxu je typová stránka zobrazená a viditelná na frontendu webu (vidí ji uživatel na url adrese).

Pokud se checkbox nezaškrtne, nebude stránka na frontendu webu viditelná. Tato funkce slouží především jako příprava nových stran předtím, než se naplní obsahem a než jsou nasazené na ostrý provoz. Funkce je stejná i v modulech nebo jiných částech v redakčním systému (například jednotlivé reference v modulu ,,Reference“).

1.B. Umístění

Slouží pro práci a pojmenovaní položek a vygenerování URL adres. Pokud je již stránka zaběhnutá, nedoporučujeme URL adresu měnit.

1.C. SEO prvky

Slouží pro editaci metatagu.

1.D. Hlavní obsah

Je hlavní textový obsah na začátku stránky (úvod) na frontendu webu. Lze jednoduše editovat.

Pokud chcete udělat změny, je potřeba na konci stránky kliknout na tlačítko ,,Uložit“.

3. Moduly v redakčním systému 

Historicky můžeme uvést příklady některých modulů, které redakční systém RS Flexi používá a které slouží pro editaci obsahu na konkrétních typových stranách a jejich funkčních částí na frontendu webu (nachází se v horizontálním menu v levé části stránky v redakčním systému RS Flexi.

Obr. 4 Ukázka modulů v horizontálním menu


3.1. Moduly

Proč, Bannery, Klienti, Pobočky, Reference, Novinky, Statické Prvky, Uživatelé.

3.2. Příklad editace modulů na modulu ,,Reference“

Na modulu ,,Reference“ si ukážeme vzorový příklad, jak přistupovat k naplnění webu potřebnými daty. Ostatní moduly jsou totiž vyvíjeny na stejném principu.

Modul Reference nalezneme v horizontálním menu a při kliknutí se nám otevře seznam/výpis již přidaných referencí (obr. 5).

Obr. 5 Základní výpis referencí



3.3. Struktura a rozsah jednotlivých funkcí v modulu reference 

1. Možnost přidání nové reference

1. 1. Společné údaje reference

1.2. Čeština

1.2.1. Aktivní/skrytý záznam

1.2.2. SEO prvky reference

1.2.3. Hlavní textový obsah reference

1.3. Jazykové mutace

1.4. Obrázky

2. Změna pořadí projektů

3. Vymazaní reference

4. Editace již založené reference

5. Filtrování projektů

Tlačítka, kterými lze spustit konkrétní editaci (funkce 1 až 5), jsou naznačeny v obrázku č. 6.

Obr. 6 Základních 5 funkcí v referencích


  

(1). Možnost přidání nové reference (obr. č. 7)

Po kliknutí na tlačítko ,,Přidat“ se zobrazí následují záložka ,,Společné údaje“:

(1.1.)Společné údaje

Zde vyplníte základní informace k projektu/referenci podle obrázku. Jedná se interní označení reference (název, jak najdete danou referenci v RS), dále např. označíte, zda se jedná o běžnou nebo top reference (ne všechny RS mají různé úrovně referencí). Do obrázku jsme uvedli příklad klienta, který vyžadoval u referencí uvádět architekta, investora, odvětví a také velikost reference. Na základě typu oboru a odvětví klienta probíhá patřičná kastomizace RS. 


Obr. 7 Záložka ,,Společné údaje“ v modulu reference 

pozn. - pokud máte vyplněno, přejděte na záložku 1.2. Čeština v horní části obrazovky.

  

(1.2.) Čeština

Obrázek níže a popis pod ním nám ukazuje, jaké části lze editovat v záložce Čeština.

Obr. 8 položky Záložka ,,Čeština“ v modulu reference.

(1.2.1.) Aktivní/skrytý záznam

Funkce aktivního nebo skrytého záznamu je analogicky stejná jako na příkladu výše v části 2.2. sekce 1.A. u typové strany ,,Proč .....“

V případě zaškrtnutého checkboxu je reference zobrazená na frontendu webu.  

Pokud se checkbox nezaškrtne, nebude reference na frontendu webu viditelná. Tato funkce slouží především jako příprava nových referencí předtím, než se naplní obsahem a jsou nachystané ke spuštění. 

(1.2.2.) SEO prvky

I konkrétní reference a jiné moduly mají své SEO prvky. V pozitivním případě se totiž může stát, že pokud bude někdo hledat konkrétní referenční projekt a budou klíčová slova podobná/shodná, dmůže se uživatel dostat na web právě díky SEO prvkům a nadpisu H1 v tomto modulu.

(1.2.3.) Hlavní textový obsah reference

Přes hlavní textový obsah lze spravovat a editovat základní informační text, který nalezneme na frontendu svého webu.

Po vyplnění textového obsahu ve všech záložkách nezapomeňte vše uložit, jinak se změny v editaci obsahu neprojeví! Zároveň doporučujeme postupné ukládaní, nejlépe záložku po záložce. 


(1.3.) Jazykové mutace

Slouží pro editaci obsahu německého a anglického jazyka. Možnost editace je hned vedle záložky ,,Čeština“. Postup je stejný jako u čestiny.

(1.4.) Obrázky

Poslední záložka, kterou naleznete při editaci reference, je záložka ,,Obrázky“. Obrázky jsou vedle záložek jazykových mutací. Viz obr. 9.

Obr. 9 Záložka ,,Obrázky“ pro editaci obrázků v detailu reference

Obrázky mají společnou datovou knihovnu pro všechny jazykové mutace. Znamená to, že je nemusí správce webu nahrávat do každé jazykové mutace zvlášť, ale postačí pouze jednou.

Nahrávání obrázku se provede kliknutím do pole ,,Vyberte obrázky“ a naleznutím v adresáři nebo přetáhnutím obrázku do pole ,,Vyberte obrázky“.

Maximální velikost obrázků, které je server schopen zpracovat, je cca 17,2 megapixelů (4242x4242 pixelů, 6363x2828 pixelů, 2828x6363 pixelů, atp.).

  

(2.) Změna pořadí referencí

Pořadí výpisu (seznamu) referencí na frontendu se dá určovat.

Postup:

1. Otevřete si seznam/výpis referencí v RS systému Flexi (přes modul reference).

2. Nad výpisem referencí v modulu reference zmáčkněte modré tlačítko ,,Pořadí“.

3. Seznam referencí se vizuálně promění v šedé boxy (viz obrázek).

4. Poté velmi jednoduše najeďte myší na referenci, kterou chcete přesunout (obr. 10), podržte levé tlačítko myši a přetáhněte referenci na pořadí, které Vám vyhovuje.

Obr. 10 Ukázka změny pořadí referencí

(3.) Vymazaní reference

V případě, že byste chtěli referenci úplně odstranit, můžete to udělat následujícím postupem:

1. Otevřete si seznam referencí v RS systému Flexi (přes modul reference).

2. Vyberte si, kterou referenci chcete trvale odstranit.

3. Ve stejném řádku najeďte kurzorem myší na červené tlačítko ,,koš“ (obr. 11).

4. Po kliknutí a potvrzení se reference trvale odstraní.

Obr. 11 Vymazaní reference z redakčního systému

 

Poznámka: Reference (nebo jakákoliv jiná položka v jiném modulu) se dá při zakládaní nebo editaci uzamknout. Tato funkce slouží pro ochranu před neplánovaným smazáním. Tuto funkci naleznete v záložce ,,Společné údaje“ v jakémkoliv modulu. Postačí zaškrtnout a uložit.

Obr. 12 Ukázka zamknutí položky před smazáním

Tip: Pokud chcete referenci zneviditelnit na frontendu webu, ale ne ji trvale smazat, odškrtněte v záložce ,,Čeština“ check box jako neaktivní a referenci uložte. Reference zůstane neaktivní, ale přitom zůstane v seznamu referencí v redakčním systému.


(4.) Editace již založené reference

Otevřete si seznam/výpis referencí v RS a klikněte na zelenou šipečku. 

Obr. 14 Ukázka otevření editace již založené reference



Další postup je analogický jako v případě založení reference. Jediným rozdílem je, že se přepisuje text, popřípadě se přeukládají obrázky v již založené referenci a vše se přeuloží.

 

(5.) Filtrování reference

Funkce filtrování v redakčním systému je velmi podobná fulltextovému vyhledávání na internetových webech na frontendu. V případě velkého množství položek v RS je možné vyhledávat pomocí textu. Vetšinou filtrování u referencí nemá takový význam, protože položek v referencích není velké množství. U e-shopů se analogicky používá tato funkce např. pro vyhledávání produktů. 


4. Uživatelé

V případě dostatečných opravnění může administrátor RS přidávat nebo odebírat uživatele v RS a přidělovat jim patřičné oprávnění. 

Pomocí zelené šipky u konkrétního uživatele lze editovat heslo, email apod.


---

Jiná nastavení a funkcionality RS jsou přizpůsobené typu klienta a jeho potřeb. V případě dotazů se obrattě na email service@digishock.cz


Děkujeme. Tým DIGISHOCK s.r.o.